REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWIEGO

 1. Sklep internetowy www.sklep.tuszelodz.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 2. Właścicielem sklepu jest Firma Usługowa Tempus Arkadiusz Złotowski z siedzibą w Łodzi NIP 729-106-38-93

 3. Produkty oferowane w sklepie www.sklep.tuszelodz.pl są fabrycznie nowe ( tusze i tonery zamienniki, również refabrykowane ) objęte gwarancją producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.tuszelodz.pl są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 5. Na każdy zakupiony towar wystawiamy dowody sprzedaży detalicznej (tj. paragon lub fakturę VAT)

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.

 7. Wszystkich informacji na temat serwisu można uzyskać pod nr. Tel. 513 545 547 oraz adresem e-mail sklep@tuszelodz.pl

 8. Wysyłka

  • Paczki wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania na koncie wpłaty (w dni robocze). W przypadku braku towaru w naszym magazynie, czas wysyłki może wydłużyć się do 7 dni, o czym klient będzie powiadomiony oddzielnym mailem.

  • Przy wysyłce naszych towarów korzystamy z kuriera firmy TNT ( klient mailem otrzyma numer listu przewozowego) i Poczty Polskiej

 1. Wysyłka kurierska – TNT (cennik)

 2. Wysyłka Poczta Polska (cennik )

 3. O kosztach wysyłki towarów na zamówienie Klient zostanie poinformowany na adres e-mail.

 4. Wszystkie nasze towary (po uprzednim dokonaniu przelewu) można odebrać osobiście w sklepie w Łodzi, ul. Kolumny 6/36 lub ul. Piłsudskiego 94. Przy odbiorze osobistym nie pobieramy dodatkowych opłat.

 5. Doręczenie przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem na Liście Przewozowym, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru.

 6. Z chwilą doręczenia przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Odbiorcę.

 7. Termin wysyłki liczymy w dniach roboczych. W przypadku produktów, których nie mamy na stanie magazynowym, a które wiążą się z niestandardowym czasem oczekiwania po otrzymaniu zamówienia potwierdzamy jego status wraz z podaniem orientacyjnego czasu oczekiwania.

 8. Przy zakupach powyżej 500,00 zł koszt wysyłki ponosi sklep internetowy www.sklep.tuszelodz.pl

 9. Płatności: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego Przelewy24.

 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  • Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

  • Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

  • Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  • Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  • Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  • Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

  • W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  • Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania. . Wraz z kompletną przesyłką należy zwrócić fakturę lub paragon.

  • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta

b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu ( kartridże, tonery, papiery fotograficzne, folie i płótna do drukowania )

 1. Sklep Internetowy www.sklep.tuszelodz.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

 2. Przepisy regulujące rękojmię, zawarte w kodeksie cywilnym, odnoszą się wyłącznie do sprzedaży pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W przypadku sprzedaży konsumenckiej mamy do czynienia z uprawnieniami wynikającymi z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Korzystając z tego trybu podmiot gospodarczy w pierwszej kolejności może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy a w konsekwencji zwrotu gotówki. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez rok od chwili wydania rzeczy kupującemu.

 3. Reklamacje

  • W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, konsument może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania w obecności kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu www.tuszelodz.pl. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.

  • Informujemy , że w niektórych przypadkach towar można reklamować bezpośrednio u producenta. Takie postępowanie znacznie skróci czas reklamacji oraz pomoże we wszelkich technicznych zapytaniach z Państwa strony. Aby skorzystać z tej opcji prosimy o kontakt z nami w celu podania adresu serwisu lub sprawdzenie tej informacji w karcie gwarancyjnej produktu lub na stronie www producenta.

  • Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@tuszelodz.pl w zgłoszeniu prosimy o podanie : imienia i nazwiska Klienta lub Firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego. W przypadku reklamacji kartridży i tonerów prosimy również o załączenie wydruku (pobierz).

  • Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

  • Podstawę do reklamacji stanowi paragon (dowód sprzedaży) oraz protokół reklamacyjny ( w przypadku gdy przesyłka została uszkodzona w transporcie).

 1. W wypadku wady towaru konsument może według swojego wyboru skorzystać z gwarancji producenta lub dokonać zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnej sprzedaży konsumenckiej orazzmianie kodeksu cywilnego, w tym wypadku konsument może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową po przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Wybór należy do klienta chyba że naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraża konsumenta na znaczne niedogodności, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić (od umowy nie można odstąpić jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna).

 2. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się jedynie do przekazania reklamowanego towaru do właściwego serwisu Gwaranta. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Gwarant. Informacje o Gwarancie, miejscu, gdzie posiada serwis, czasie załatwienia reklamacji oraz ewentualnych kosztach dostarczenie towarów do Gwaranta określa dokument gwarancyjny.

 3. W wypadku niezgodności towaru z umową, gdy sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni reklamacja zostaje uznana zgodnie z żądaniem konsumenta. Czas w którym konsument może złożyć reklamacje od dnia stwierdzenia wady wynosi 2 miesiące.

 4. Sklep internetowy www.sklep.tuszelodz.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:

  • uszkodzonych mechanicznie, których uszkodzenie powstało z winy użytkownika

  • eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych

  • w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne

  • w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numeramiseryjnymi

  • noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania

  • zużytych (materiały eksploatacyjne)

  • produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.

 1. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi ( dotyczy: różnicy w barwach, odcieniach, proporcjach, itd. ) nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

 2. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.

 3. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznymlub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.

 4. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

 5. W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.

 6. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, sklep internetowy www.tuszelodz.pl może dokonać zwrotu zapłaty za produkt w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest w tym przypadku załatwienie reklamacji poprzez wymianę towaru na nowy wolny od wad lub naprawę.

 7. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Reklamującego na koszt Sklepu internetowego www.sklep.tuszelodz.pl

 8. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.

 9. Jeżeli po odebraniu przesyłki od kuriera stwierdzono niezgodności towaru, którego nie dało się zauważyć z zewnątrz, taki fakt należy zgłosić nie później niż w przeciągu 10 dni od odbioru przesyłki. Towar wysłany pomyłkowo musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym.

 10. Nabywca dostarcza reklamowany produkt, do miejsca wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko.

 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 12. UWAGA:

Przyjęcie zgłoszenia jest możliwe tylko po zaakceptowaniu warunków regulaminu:

  • Oświadczam, że z powyższym zapoznałem się.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 1. Ochrona danych osobowych.

  • Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez naszą firmę Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

 2. Zawartość sklepu internetowego www.tuszelodz.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie www.tuszelodz.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

 4. Sklep www.sklep.tuszelodz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep www.sklep.tuszelodz.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.tuszelodz.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.